Bilgi Yönetimi Hakkında

Bilgi Yönetimi Programında Okutulan Dersler için tıklayınız

Programın Açılma Gerekçeleri

Bilgi Yönetimi, öğretim tasarımı, gelişim ve öğrenme, bilgisayar bilimleri gibi farklı disiplinler arasında birleştirici bir alan niteliğinde olduğu için, ülkemizde son yıllarda ihtiyaç duyulan ve yeni gelişmekte olan alanlardan biridir. Bilgi Yönetimi programının temel amacı, işletmelerde güncel yazılımları etkin ve verimli kullanarak kurumsal bilgiyi yeni teknolojilerle işleyebilme becerisine sahip, bilgisayarla ileri düzeyde tanışık orta kademe işgücü yetiştirmektir. Ayrıca, programı tercih eden öğrencilere, çağdaş bilgi işlem ve iletişim araçları kullanarak işletmelerde bilgiyi oluşturma, düzenleme, iletme, sunma, paylaşma, sorgulama ve saklama problemlerine çözüm üretme becerisi kazandırılması amaçlanmaktadır. Dersler Gazi Üniversitesi Öğretim üyeleri ve Öğretim görevlileri tarafından yürütülmekte ve Bilgi Yönetimi alanında piyasada aranır özellikte eğitim ve öğretim verilmektedir.p>

Programdan Mezun Olanların Kazanacakları Yeterlilikler ve İstihdam Alanları

Programdan mezun olacak öğrenciler, 2 yıllık öğrenimleri boyunca aldıkları (Eğitimde Büro Yönetimi, Genel işletme, İşletim Sistemleri, Masaüstü Yayıncılık, işlem tabloları, Çoklu Ortam Uygulamaları, Kurumsal İletişim ve Birlikte Çalışma, Yönetim ve Organizasyon, Veri Tabanı Yönetim Sistemleri, Toplam Kalite Yönetimi, İşletme Yönetimi, iş ve Sosyal Güvenlik Hukuku gibi) derslerle işletmelerin ihtiyaç duydukları ara eleman açığını dolduracak niteliklere sahip olacaklardır.

İki yıl süreli Bilgi Yönetimi önlisans (uzaktan eğitim) programından mezun olan öğrenciler, “Bilgi Yönetimi Meslek Elemanı” ünvanı alabilecekler ve tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının pek çok bölümlerinde meslek elemanı olarak çalışabileceklerdir.

Programa Öğrenci Kabul Koşulları, Harç ve Öngörülen Ücretler

Bilgi Yönetimi programına, meslek liselerinin ilgili bölümlerden mezun olup, Mesleki Sınavsız Geçiş ile gelenler  veya  normal liselerden mezun olup, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS)’nin ilgili türde belirlenen YGS Puanını alıp   ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler kabul  edilmektedir.

Eğitim ve öğretim  için  öngörülen  ücret, ilgili yıl için Bakanlar Kurulunun belirlediği ya da belirleyeceği normal öğrenim harcıdır. Uzaktan Eğitim ücretleri ise üniversitemiz senatosunun aldığı karar doğrultusunda belirlenen ücretlerdir.

Programdan Mezun Olabilmek için Gerekli Koşullar(Ders ve/veya Kredi Sayısı, Staj, Tez, Proje vb.)

Öğrenim süresi 4 yarıyıl olup, eğitim dili Türkçedir.

Mezuniyet Koşulları: Programın içerdiği tüm dersleri almış, genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.00 olan ve  30 iş günü  zorunlu  İşyeri Stajını başarıyla tamamlamış bulunan öğrenciler mezun sayılırlar.

Çalışma Şekli: Tam Zamanlı/Yarı Zamanlı

Program Çıktıları:

1.      Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel Teorik alan bilgilerini uygulamada kullanabilme becerisi

2.      Gereksinimleri karşılayacak biçimde bir süreci yönetme becerisi

3.      Disiplinler arası da dâhil takımlarda çalışma becerisi

4.      Mesleki uygulamada problemleri tanımlama ve çözme becerisi

5.      Mesleki etik ve sorumluluk bilinci

6.      Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi

7.      Sektörel sorunlar hakkında bilgi sahibi olabilme becerisi

8.      Mesleki yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisi

9.      Etkin iletişim kurma becerisi

10.   Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi

11.   Mesleki süreçleri planlama ve uygulama becerisi

12.   Yabancı dilde iletişim kurma becerisi

13.   Mesleki özgüven becerisi

14.   Girişimcilik Becerisi